Dzis jest 26-03-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiZapytanie ofertowe

Ogłoszenie ogólne
2018-04-27

Ostrowiec Świętokrzyski,dnia27.04.2018 rokuZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający:

Gmina Bodzechów
działająca za pośrednictwem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (2 mężczyzn) w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:
a) status bezdomnego;
b) ostatnie miejsce zameldowania w gminie Bodzechów
c) konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.
Przedmiot zamówienia :
1 a/ schronisko dla bezdomnych,
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania :
Zamawiający przewiduje kwotę 5 000 zł słownie : pięć tysięcy złotych na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Warunki zamówienia:
2.1. Każdorazowe umieszczenie danej osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

2.2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953).

2.3. Liczba osób wymagających schronienia:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

2.4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

2.5. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do OPS, przy czym:
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4.1. Wymagania niezbędne: w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2017 r., poz. 953). Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .

4.3. Stawkę dziennego pobytu dla 1 osoby należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania stawki brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

4.4. Dopuszcza się składania ofert częściowych

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument określający podstawę prawną działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 30 października 2017r.
- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
- dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii , pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
- inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
- upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
- zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie.
- upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,
- odpis statutu.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Władysława Zwolińska
Tel. 41 - 2651038
E‐mail: w.zwolinska @ ugb.pl

7. Termin związania ofertą: 31.12.2018 roku
8. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty można składać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Reja 10 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem: „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów”

Oferty należy składać do 20.05. 2018 r.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane stronie internetowej GOPS Bodzechów. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
- najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,


Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

….............……………………………………………
data i podpis Kierownika Zamawiającego
Załączniki :
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

FORMULARZ OFERTOWY
I. Oznaczenie Zamawiającego: Gmina Bodzechów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzechowie.

II Oznaczenie Wykonawcy:
1. Nazwa: ………………………………………………………….
2. Adres: ………………………………………………………….
3. Forma kontaktu: ………………………………………………………….
4. Osoba upoważniona do złożenia oferty/podpisania umowy: ………………………………………………………….
5. Osoba odpowiedzialna/do kontaktu: ………………………………………………………….Składam ofertę na realizację zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów. ”

I Dla osób o których mowa w pkt II.1a/ następującej treści :

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ............................................. zł.
Obowiązujący podatek
VAT .... % ............................................................................... Zł.
Cena brutto ...................................................................................................................... zł.
Słownie : ...........................................................................................................1. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ...........................Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Nazwa: ………………………………………………………….
2. Adres: ………………………………………………………….
3. Forma kontaktu: ………………………………………………………….
4. Osoba upoważniona do złożenia oferty/podpisania umowy: ………………………………………………………….
5. Osoba odpowiedzialna/do kontaktu: ………………………………………………………….


Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów”
Oświadczam/y,
że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
• bycia podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
• bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
• posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi;
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia;
• dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia;
• pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
• spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny