Dzis jest 20-06-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiObowiązek informacyjny

Ogłoszenie ogólne
2018-07-10

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bodzechowie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. ul. Reja 10, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.(41) 265-10-38, którego reprezentantem jest Kierownik Ośrodka.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Angelikę Dąbrowską -Kondratowicz, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, e-mail: a.dabrowska-kondratowicz@ugb.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Ośrodka określonych przepisami prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych
w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień np. uzyskania określonej formy pomocy. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące przyznawanie poszczególnych świadczeń bądź przepisy o archiwizacji.
6. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Sprostowania swoich danych osobowych.
c) Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
d) Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
e) Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.
7. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki zajmującej się obsługą świadczeń socjalnych lub zabezpieczenia społecznego opiera się na przepisach prawa regulujących przyznawanie świadczeń, w związku z czym nie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podanie niezbędnych danych osobowych przez klientów ośrodka jest wymogiem ustawowym.
W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana prawa do uzyskania świadczenia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny