Dzis jest 20-05-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiZarządzenie Kierownika GOPS w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2018-07-31

Zarządzenie GOPS.021.9.2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania oferty na realizację zadań publicznych w zakresie świadczenia usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów


Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 450) oraz rozdziału IIII § 3 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVII/96/2017 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§1
Ogłasza się nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie świadczenia usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów.


§2
1. Członkiem Komisji konkursowej może być przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących wnioskodawcę biorącego udział w otwartym konkursie ofert;
b) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, budzącym uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności;
2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
3. Zadania Komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
c) proponowanie podziału środków finansowych na podstawie oceny ofert;
d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.
4. Zgłoszenia na członka Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz zgłaszającą organizacją pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie zs w 27-400 Ostrowiec Sw., ul. M. Reja 10 lub złożyć osobiście w pokoju ńr 6 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie w terminie do dnia 7 lipca 2018r.
5. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
6. W przypadku nie złożenia żadnej oferty Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie zastrzega sobie prawo powołania członka Komisji bez konsultacji

§ 3.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie.
3) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do pobrania załączniki:
1. Zarządzenie Kierownika GOPS
---tutaj---.
2. Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej
---tutaj---.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny