Dzis jest 27-02-2021r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiKlub „Seniora+” rozpoczyna działalność

Ogłoszenie ogólne
2018-10-23

Od 2 stycznia 2019 roku działalność rozpoczyna Klub „Seniora+”, który jest placówką dziennego pobytu, położoną w Bodzechowie przy ul. Opatowska 13.

Placówka jest przeznaczona dla 20 seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowo-bytowej. Placówka jest przeznaczona zarówno dla kobiet jak i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ mieszkających na terenie Gminy Bodzechów.

Zakres świadczonych usług w ramach Klubu „Senior+”
1.Rozpoznanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań w środowisku seniorów,

2.Socjalna- ciepły posiłek,

3.Aktywizacja i integracja osób starszych
a) prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
b) organizowaniu spotkań tematycznych
c) organizowaniu wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych
d) organizowaniu działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów komputerowych,
językowych)
e) organizowaniu imprez okolicznościowych.

4.Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mających na celu, zapobieganie izolacji, seperacji,
marginalizacji ludzi starszych poprzez:
a) organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego,
b) kreowania wizerunku Seniorów jako osób czynnych społecznie,
c) podejmowanie działań służących budowaniu więzi między pokoleniami oraz promocji
wiedzy, doświadczeń i zainteresowań ludzi w podeszłym wieku
d) rozwijaniu działań o charakterze samopomocowym.

Klub „Senior+” w Bodzechowie jest komórką organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Procedura Rekrutacji Seniorów
1.Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej.
2.Wypełnienie przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie, z/s w Ostrowcu Św. ul. Reja 10 po
dniu 1 listopada 2018r.
3.Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bodzechowie.
4.Przeanalizowanie przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie sytuacji Seniora, w tym: możliwości poniesienia opłat za pobyt w Klubie, kryterium wieku, stanu rodziny, samotności, warunków bytowych i innych utrudnień oraz
wnioskowanie o przyznanie miejsca w Klubie Senior+.
5.Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzechowie.
6.Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na przydzielenie miejsca w przypadku
zwolnienia się miejsca w Klubie „Senior+”
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt Seniora w Klubie „Senior+” oraz warunki jego
funkcjonowania określi Rada Gminy Bodzechów uchwałami.

Informujemy, że osoby zainteresowane pobytem w ww placówce winny składać do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do Klubu „ Senior+”.
2. Kwestionariusz osobowy uczestnika Kluby „Senior+”.
3. Zaświadczenie lekarskie.

Wzory dokumentów, o których mowa powyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Bodzechów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie, jak również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzechowie pokój nr 6.

Wypełnione dokumenty można składać osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Mikołaja Reja 10 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Regulamin organizacyjny
1.Kadrę Klubu Senior+
stanowią: 800
-1600
1. Kierownik.
2. Instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej- rehabilitant.
3. Opiekunowie.
2.Do podstawowych zadań Klubu Senior+
należy:
1. Rozpoznanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska Seniorów,
2. Aktywizacja i integracja osób starszych poprzez:
a) Prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, manualnej i ruchowej,
b) Organizowanie spotkań tematycznych,
c) Organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,
d) Organizowanie działań o charakterze edukacyjnym (np. kursów komputerowych,
językowych)
e) Organizowanie imprez okolicznościowych.

Kadra Klubu Senior+:
1. mgr Agnieszka Czwakiel - pełniąca obowiązki Kierownika,
2. mgr Justyna Połetek - pomoc administracyjna.

Załącznik Nr 1 - wniosek.
Załącznik Nr 2 - kwestionariusz osobowy.
Załącznik Nr 3 - zaświadczenie lekarskie.

Wszystkie załączniki w jednym pliku do pobrania
---tutaj---.
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny