Dzis jest 18-07-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiLiderzy Kooperacji

Ogłoszenie ogólne
2018-11-30

Gmina Bodzechów w gronie projektów ,,Liderzy kooperacji".
Powiat Ostrowiecki wraz z Gminą Bodzechów są partnerami w ramach projektu ,,Liderzy kooperacji" współfinansowanego ze Środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Współrealizatorami przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z województwami:podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji ( modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej.
Realizacja założeń projektu przyczyni się do włączenia zasobów różnych sektorów tj.
edukacji, ochrony zdrowia, policji, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób i
rodzin pozostających w trudnej sytuacji. Wpłynie to na wzrost wiedzy i umiejętności
podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji poprzez
wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.
W projekcie biorą udział przedstawiciele:
- Powiatowego Centrum Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Bodzechów,
- Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w
Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Zespołu Placówek ,,Nasz Dom",
- Publicznego Gimnazjum w Szewnie,
- Niepublicznej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Małachowie,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach.
W rezultacie działań projektowych powstanie:
- model kooperacji pomiędzy w/w instytucjami i podmiotami,
- platforma edukacyjna.
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny