Dzis jest 25-11-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiSzansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowaRegulamin uczestnictwa w projekcie
`Szansa na Przyszłość - Chcę zacząć od nowa`
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzechowie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Informacje o projekcie      1. Projekt pod nazwą `Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa` realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Reja 10.

      2. Pracownicy socjalni uczestniczący w realizacji projektu urzędują w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

      3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

      4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają :
- Beneficjent - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie
- Projekt - Projekt systemowy p.t.: `Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa` realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
- Biuro projektu - budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Reja 10.
- Koordynator projektu, zespół projektowy - osoby odpowiedzialne za działania merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, zamknięcie projektu.
- Księgowy projektu - specjalista odpowiedzialny za prowadzenie księgowości, rozliczanie projektu oraz sprawozdawczość finansową projektu.
- Asystent projektu - osoba odpowiedzialna za promocję projektu, sprawami technicznymi, sprawozdawczością rzeczową, obsługą spraw związanych z projektem.,
- Kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
- Beneficjent ostateczny - kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
- Komisja rekrutacyjna - zespół w składzie: członkowie zespołu projektowego, którego zadaniem jest wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie - dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.


Postanowienia ogólne      1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

      2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 16 Beneficjentów Ostatecznych.

      3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

      4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

      5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.

      6. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań :
- zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy- zajęcia z doradcą zawodowym, trening pracy, elementy prawa pracy, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne, warsztaty interpersonalne
- szkolenie komputerowe
- szkolenie zawodowe w zawodach atrakcyjnych na rynku pracy po uprzednim zdiagnozowaniu predyspozycji uczestników przez doradcę zawodowego
- praktyki zawodowe
- badania lekarskie

      7. W projekcie przewidziano :
- przeprowadzenie cyklu szkoleniowego
- zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek
- zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia.


Zasady uczestnictwa w projekcie      1. Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełnia następujące kryteria :
- zameldowanie na terenie gminy Bodzechów (weryfikacja: dowód osobisty)
- wiek aktywności zawodowej (weryfikacja: dowód osobisty)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (weryfikacja: dokumentacja OPS)
- pozostawanie bez pracy (weryfikacja: zaświadczenie PUP-w przypadku osób bezrobotnych;
- zagrożone wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokumentacja OPS)
- nie uczestniczy w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez EFS,
- pozytywnie przeszła proces rekrutacji,
- podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych.

      2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
- aktywnego uczestnictwa w szkoleniach
- utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem,
- wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Beneficjenta jak i realizatorów szkoleń oraz udzielania informacji dotyczących swojej aktualnej sytuacji na rynku pracy w trakcie trwania projektu, a także do 6-ciu miesięcy po jego zakończeniu,
- niezwłocznego informowania pracownika socjalnego o przeszkodach uniemożliwiających udział w szkoleniach, formach doradztwa oraz o rezygnacji z udziału w projekcie (wypełnienie oświadczenia),
- usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u pracownika socjalnego lub u członków zespołu projektowego.

      3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
- udziału w konsultacjach indywidualnych, szkoleniach oraz wszystkich formach doradztwa,
- zgłaszania uwag i oceny szkoleń, w których uczestniczy,
- otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
- pomocy finansowej na dojazd do i z miejsca szkolenia,
- otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach,
- opuszczenia maksymalnie 20 % godzin szkolenia (nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników projektu),
- do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, znalezienie zatrudnienia itp.),

      4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w szkoleniach z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Beneficjent może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa.


Rekrutacja kandydatów      1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych.

      2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez :
- wyłonienie kandydatów spośród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie spełniających kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,
- zorganizowanie spotkania potencjalnej grupy docelowej, na którym zostaną wypełnione ankiety, będące punktem wyjścia do przygotowania doboru instrumentów aktywnej integracji,
- indywidualne konsultacje z pracownikiem socjalnym (mające na celu zdiagnozowanie poziomu motywacji u kandydata),
- uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez komisję rekrutacyjną w składzie: członkowie zespołu projektowego oraz pracownicy socjalni.

      3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i terminie pierwszego spotkania.

      4. W przypadku nie stawienia się kandydata na spotkanie z pracownikiem socjalnym, bądź z osobą wyznaczoną przez pracownika, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę. Na jego miejsce zostanie wpisany kandydat z listy rezerwowej.

      5. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do podpisania:
- deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia o nie uczestniczeniu w innych projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      6. Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Beneficjentami Ostatecznymi.

      7. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.


Postanowienia końcowe      1. Regulamin wchodzi w życie 1.01.2010r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.

      2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie.

      3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

      4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

      5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

Projekt systemowy 'Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa' realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 'Promocja integracji społecznej', Poddziałanie 7.1.1 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'

FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny