Dzis jest 17-12-2018r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiŚwiadczenia rodzinne      Rodzaje świadczeń rodzinnych:

      1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
      2. Zasiłek pielęgnacyjny.
      3. Świadczenia pielęgnacyjne.
      4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Zasiłek rodzinny      Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatki do tego zasiłku przysługuje:
* rodzicom (jednemu z rodziców) albo opiekunowi prawnemu dziecka
* opiekunowi faktycznemu dziecka
* osobie uczącej się (tzn. pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem do nich na jej rzecz alimentów

      Dochody uprawniające do zasiłku rodzinnego:
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.
Do utracenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oświadczenie osoby ubiegającej się o zaświadczenie rodzinne. (1ha = 171,33 zł)

      Wiek uprawniający do zasiłku rodzinnego:
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
* 18 roku życia
* do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej)
* do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontunuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

      Wysokość zasiłku rodzinnego:
* 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
* 91 zł powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
* 98 zł powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

      Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
* Urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1000 zł, na każde urodzone dziecko - do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
* Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy - w razie jednego dziecka
- 36 miesięcy - w związku z urodzeniem więcej niż 1 dziecka podczas jednego porodu
- 72 miesiące - w razie sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności
* Samotnego wychowywania dziecka - na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów, ponieważ:
- drugi z rodziców nie żyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone

      Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

      Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.
* Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie, na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
* Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia

      UWAGA: w przypadku utraty ważności orzeczenia i ubiegania się o ponowne orzeczenie o niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz:
1. złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia

      Ta sama zasada obowiązuje przy ubieganiu się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.
* Rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 100 zł na dziecko albo rocznego przygotowania przedszkolnego, wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
* Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:
- w związku z zamieszkaniem w internacie, kursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej albo artystycznej a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 90 zł albo
- w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (i artystycznej) w wysokości 50 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje 10 miesięcy od września do czerwca (podczas nauki).


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (żywego)* w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, niezależnie od wysokości dochodów, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, jak i objęcia dziecka opieką prawną w przypadku rodziców adopcyjnych.


Zasiłek pielęgnacyjny      Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
* niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia)
* osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
* osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
* osobie, która ukończyła 75 lat

      Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu. Ale jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.


Świadczenie pielęgnacyjne      Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
* matce albo ojcu, * innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dn. 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59, spóźn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, * opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
      Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł netto.

      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr. 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

      Tekst ujednolicony o zmianach z Dz.U. Z 2007r., Nr 109, poz. 747
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny